Znajdujesz się w: Strona główna / Dla Mieszkańca i Przedsiębiorcy / Gospodarka komunalna i mieszkaniowa / Warunki udzielania zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Warunki udzielania zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - Gospodarka komunalna i mieszkaniowa - Dla Mieszkańca i Przedsiębiorcy - Miasto i Gmina Grabów nad Prosną.

 

Pobierz PDF

Warunki udzielania zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

 

 

ZEZWOLENIE NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

 

Przedmiotowe zezwolenie  wydawane jest na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 t.j.).

Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

1)   imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);

2)   określenie przedmiotu i obszaru działalności;

3)   określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;

4)   informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;

5)   proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;

6)   określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

 

Wymagane dokumenty i miejsce składania:

Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć:

1)      kopię umowy z prowadzącym stację zlewną na odbiór nieczystości ciekłych,

2)      aktualne zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych,

3)       aktualne zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

 

Oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Dokumenty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosną ul. Kolejowa 8, 63-520 Grabów nad Prosną (od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00)

 

Opłaty
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości – 107,00 zł

Opłata jest wnoszona na rachunek bankowy Miasta i Gminy Grabów nad Prosną: Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie  O/Grabów/Prosną  Nr rachunku: 91 9256 0004 0062 0862 2000 0010

 

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250.t.j.)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 1137 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617).

Uchwała Nr XX/132/2012 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

Zezwolenia udziela się w drodze decyzji na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH - pobierz

 

UCHWAŁA NR XX/132/2012 RADY MIEJSKIEJ GRABOWA NAD PROSNĄ z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  - pobierz

 

Magdalena Karpińska
Miasto i Gmina Grabów nad Prosną, ul. Kolejowa 8, 63-520 Grabów nad Prosną, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie
tel.: +48.627305024, fax: +48.627305050
NIP: 514-025-54-41, Regon: 250854694
umggrabow@poczta.onet.pl, urzad@grabownadprosna.com.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Licznik odwiedzin:
4619661
Dzisiaj:
293
Gości on-line:
6
Twoje IP:
54.81.157.56
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x