Znajdujesz się w: Strona główna / Dla Mieszkańca i Przedsiębiorcy / Odpady komunalne - nowe zasady odbierania odpadów / Prawo
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Prawo - Odpady komunalne - nowe zasady odbierania odpadów - Dla Mieszkańca i Przedsiębiorcy - Miasto i Gmina Grabów nad Prosną.

 

Pobierz PDF

Prawo

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 28 grudnia 2012 r. Rada Miejska Grabowa nad Prosną na XXII Sesji przyjęła pakiet uchwał regulujących postępowanie z odpadami komunalnymi,  po nowelizacji przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.). W ten sposób Miasto i Gmina Grabów nad Prosną zapewnia objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych i realizuje swoje obowiązki ustawowe, w szczególności takie jak, zapewnienie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w celu ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, wydzielenie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych oraz osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu.

W 2015 roku po nowelizacji ww. ustawy część uchwał została zmieniona. Od dnia 1 lipca 2015r. obowiązują nowe uchwały w sprawie:

  • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
  • ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o   określonej pojemności;
  • określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

            Od dnia 1 stycznia 2016r. obowiązują nowe uchwały w sprawie:

  • uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną;
  • uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  • uchwała w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi;
  • uchwała w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe;
  • uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości  wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe jedynie przez część roku oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

 

1.    Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną.

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną. W tym wymagania dotyczące: uprzątania błota, śniegu, lodu z części nieruchomości służących do użytku publicznego, mycia i napraw pojazdów poza myjniami i warsztatami naprawczymi, obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe oraz utrzymujących zwierzęta gospodarskie. Reguluje również system gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych.

Tworzy ramy prawne dla systemu zbierania i odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, w tym również powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon i odpadów zielonych, a także papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielo-materiałowych oraz odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulęgających biodegradacji.

 

                                                                                                                     

  Pobierz treść uchwały
Uchwała obowiązująca od dnia 1 stycznia 2016r. - pobierz

 

 

2.    Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

 

W dniu 21 stycznia 2016 roku Rada Miejska Grabowa nad Prosną wybrała  nową metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz ustaliła stawki takiej opłaty obowiązujące od dnia 1 marca 2016 r. Jest to metoda od gospodarstwa domowego z podziałem na liczbę osób tworzących gospodarstwo domowe. Uchwała ta dotyczy nieruchomości zamieszkałych.

 

 Pobierz treść uchwały

 

 

3.    Uchwała w sprawie w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności.

Uchwała ta dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. Rada Miejska Grabowa nad Prosną ustaliła niniejszą uchwałą miesięczne stawki opłaty za poszczególne wielkości pojemników na odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) tj. jeżeli odpady komunalne nie będą zbierane w sposób selektywny oraz określiła mniejsze stawki opłaty jeżeli odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 

 Pobierz treść  zmienionej uchwały

                                                                                                                                                                              

4.    Uchwała w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Określa ona mieszany sposób wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami poprzez sumowanie opłat z części,  która jest zamieszkała przez mieszkańców (na podstawie iloczynu liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość) oraz z części nie zamieszkanej przez mieszkańców (na podstawie  iloczynu liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej części nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności).

 

Pobierz treść uchwały

 

5.    Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Rada uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określiła wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełniania oraz stosowne pouczenia. Uchwała zawiera także informację o terminach i miejscu składania deklaracji. Podjęcie ww. uchwały ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami, ponieważ złożona przez właściciela nieruchomości deklaracja w przypadku nie wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi podstawę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

 

  Pobierz treść uchwały

 

6.    Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rada określiła, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilości odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

W zamian za uiszczaną przez właścicieli nieruchomości opłatę, Miasto i Gmina Grabów nad Prosną odbierze odpady komunalne zebrane w specjalnie przystosowanych pojemnikach, workach. Odebranie odpadów od właścicieli nieruchomości w ramach jednej stałej opłaty pozwoli zapewne w znaczny sposób ograniczyć ilość odpadów zagospodarowywanych (z przyczyn ekonomicznych) w niedozwolony sposób, szkodliwy tak dla zdrowia ludzi jak i dla środowiska naturalnego.

 

  Pobierz treść uchwały
Uchwała obowiązująca od dnia 1 stycznia 2016r. - pobierz

 

 

7.       Uchwała w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

Określa ona rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciel nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi. W celu ułatwienia właścicielom nieruchomości wyposażenia ich nieruchomości w niezbędne urządzenia do gromadzenia odpadów, w tym zbieranych selektywnie Usługa obejmuje wyposażenie nieruchomości w określony typ pojemników według rodzaju i ilości określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną. Ponadto wprowadzono usługę dodatkową polegającą na podstawieniu i odbiorze kontenera przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe
z remontów prowadzonych samodzielnie przez właścicieli nieruchomości w ilości powyżej 1 Mg oraz zagospodarowanie tych odpadów.

 

 

 Pobierz treść uchwały
Uchwała obowiązująca od dnia 1 stycznia 2016r. - pobierz

 

 

 

 

 

 

8. Uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Rada gminy może w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne to np. warsztaty, sklepy, budynki administracyjne, restauracje, hotele itp.

Rada Miejska Grabowa nad Prosną postanowiła podjąć wyżej wymienioną uchwałę, aby od dnia 1 lipca 2013 r. objąć cały obszar gminy nowym systemem odbierania odpadów komunalnych. Pozwoli to uszczelnić system  gospodarki odpadami i przejąć kompleksową kontrolę w tym zakresie, a jednocześnie zapobiegać nielegalnemu składowaniu odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

 

 

Pobierz treść uchwały

 

 

9. Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rada gminy określa w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe.

Rada Miejska Grabowa nad Prosną podjęła wyżej wymienioną uchwałę biorąc pod uwagę warunki miejscowe, a w szczególności sytuację finansową mieszkańców Miasta i Gminy Grabów nad Prosną i określając, iż miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości z góry bez wezwania w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe w dokładnie określonych niniejszą uchwałą terminach. Uchwała uściśliła również termin uiszczenia opłaty dla właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, jedynie przez część roku z góry bez wezwania za cały rok do dnia 15 lutego danego roku kalendarzowego. Stawki opłaty określają odrębne uchwały.

 

 

 

  Pobierz treść uchwały

 

 

 

10. Uchwała w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe

 

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 28 listopada 2014r. wskazała, że w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku Rada Miejska uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.

 

 

Pobierz treść uchwały

 

 

 

 

 

11.  Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości  wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe jedynie przez część roku oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

 

 Ze względu na podjęcie uchwały w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe jedynie przez część roku zasadnym stało się określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe jedynie przez część roku położonych jedynie przez część roku położonych na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną.

 

 

Pobierz treść uchwały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Karpińska
Miasto i Gmina Grabów nad Prosną, ul. Kolejowa 8, 63-520 Grabów nad Prosną, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie
tel.: +48.627305024, fax: +48.627305050
NIP: 514-025-54-41, Regon: 250854694
umggrabow@poczta.onet.pl, urzad@grabownadprosna.com.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Licznik odwiedzin:
4617095
Dzisiaj:
432
Gości on-line:
3
Twoje IP:
54.198.235.165
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x